Masz pytania? Skontaktuj się z nami
Napisz do nas:

  Badania marketingowe

  Badania marketingowe

  Prowadzimy jakościowe i ilościowe badania marketingowe!

  • Badania jakości obsługi
  • Badania mystery shopping
  • Badania projekcyjne i trendów
  • Badania potrzeb i satysfakcji
  • Badania jakościowe i ilościowe
  • Badania cen i skuteczności komunikacji
  • Badania wizerunku i świadomości marki
  Napisz do nas:

   „Nie zgaduj. Zmierz”

   Rozwój i działanie firmy w dzisiejszych czasach nadpodaży produktów i usług powinny być oparte na rzetelnych danych. Zweryfikowane informacje z rynku, służące rozwojowi przedsiębiorstw, redukcji ryzyka i niepewności, a także oszczędności zdobywane są poprzez badania marketingowe. Jakościowe i ilościowe odmiany badań dostarczają danych, które po poddaniu analizie skutkują rozwiązaniami problemów, rekomendacjami, poprawną strategią i taktyką działań potrzebnych do sprawnego funkcjonowania na rynku. Agencja badawcza pomaga w dostarczaniu klientom najlepszych wersji usług i produktów, zgodnych z konsumenckimi oczekiwaniami.

   Badania marketingowe i ich zakres – koncentracja na rynku, konkurentach i klientach

   Badania marketingowe są skoncentrowane przede wszystkim na niewiadomych i niepotwierdzonych danych odnośnie rynku, konkurentów i klientów, których zweryfikowanie i zrozumienie jest kluczową częścią sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Zaspokojenie potrzeb klientów, ze względu na czynnik percepcyjny każdego człowieka, wymaga przeprowadzania badań marketingowych. Znając od podszewki rynek, konkurentów i ich mocne, a także słabe strony oraz potrzeby klientów można przystąpić do konstruowania odpowiedniej i konkurencyjnej oferty.

   Agencja badawcza – jakościowe badania marketingowe

   Poprzez jakościowe badania marketingowe nasza agencja badawcza dokonuje głębokiego rozpoznania i analizy badanych zjawisk w bezpośrednim kontakcie z klientem. Badaniu poddawana jest mniejsza liczba osób niż w przypadku badań ilościowych, natomiast same eksperymenty, pomiary i obserwacje są znacznie bardziej wnikliwe i szczegółowe. W badaniach jakościowych nasza agencja badawcza skupia się na zgłębieniu motywów, wartości, potrzeb, zachowania konsumentów i innych wartościowych danych.

   Statystyczna analiza danych – Ilościowe badania marketingowe

   Ilościowe badania marketingowe to statystyczna analiza danych, pozyskanych od dużej grupy osób w tej samej. Badania ilościowe przeprowadzane są na celowo dobranej zbiorowości będącej próbą grupy docelowej. To pozwala na przeprowadzenie szczegółowej analizy i wnioskowania w ustalonych obszarach w obrębie grupy obecnych lub potencjalnych klientów.

   Badanie IDI – indywidualny wywiad pogłębiony w badaniach marketingowych

   Badanie IDI to indywidualny wywiad pogłębiony, który w ramach badań jakościowych, zajmuje się przeprowadzeniem szczegółowych rozmów z członkami grupy docelowej, bardzo dokładnie i dogłębnie analizując jego problemy, bolączki, potrzeby i zachowania. Wywiady pogłębione odbywają się według wcześniej przygotowanego i zaplanowanego scenariusza, obliczonego na pozyskanie maksymalnej liczby danych i odpowiedzi na pytania badawcze. Pogłębione badanie IDI zajmuje się także doświadczeniami klienta i jego opiniami na określone tematy. Nasza firma badawcza szkoli badaczy zajmujących się tym obszarem z bardzo istotnej w tego typu eksperymentach mowy ciała, która jest dodatkowym sygnalizatorem w przypadku osobistego kontaktu z konsumentem.

   Zogniskowany wywiad grupowy FGI w badaniu marketingowym

   Częścią badań marketingowych są zogniskowane wywiady pogłębione FGI, będące jedną z technik jakościowych. Wywiad grupowy to dyskusja moderowana, pomiędzy kilkoma osobami z grupy docelowej. Całość odbywa się w obecności badacza-moderatora. Osoby biorące udział w wywiadzie dobrane są wg. ustalonych wcześniej kryteriów, a temat dyskusji nakierowany jest na zdobycie potrzebnych informacji. Dyskusja jest przemyślana i zaplanowana, prowadzona zgodnie z przygotowanym wcześniej scenariuszem.

   Firma badawcza i obserwacje jako skuteczna metoda badań marketingowych

   Nasza firma badawcza stosuje także metodę badań nazywaną obserwacją. Ten typ badań marketingowych dzielimy na obserwacje jawne i niejawne czyli ukryte, uczestniczące, nieuczestniczące, kontrolowane i niekontrolowane. Ta technika ma za zadanie wykonanie pomiarów badanych jednostek w ich naturalnym środowisku. Co więcej, obserwację stosuje się nie tylko w odniesieniu do własnego przedsiębiorstwa, ale także w stosunku do firm konkurencyjnych, a w razie potrzeby nawet w stosunku do firm klientów czy nawet dostawców.

   Badania mystery shopping czyli tajemniczy klient – agencja badawcza jakości obsługi i satysfakcji klienta

   Mystery shopping, w języku polskim ukryty lub tajemniczy klient to badania marketingowe polegające, przede wszystkim, na kontroli jakości i ocenie usług oraz satysfakcji klienta. Badanie to pozwala na wcielenie się, w sposób anonimowy, wyspecjalizowanego audytora w rolę klienta, testera lub obserwatora i sprawdzenie usług z nastawieniem na kontrolę uzgodnionych obszarów związanych z przedsiębiorstwem zlecającym badanie agencji badawczej. Marketingowe badanie mystery shopping kończy się raportem w którym zawarte są spostrzeżenia i rekomendacje odnośnie wcześniej ustalonych obszarów związanych z działalnością badanego przedsiębiorstwa. Tajemniczy klient ma również za zadanie zwracanie uwagi na całe otoczenie i poinformowanie o swoich spostrzeżeniach, jeśli to może wnieść wartość dodaną w postaci konstruktywnych uwag. Oferowane przez naszą firmę badawczą badanie shopperowe pozwala na podejmowanie trafnych decyzji przy systemie premiowym w przedsiębiorstwie. Badania jakości obsługi i satysfakcji klienta powinny być częścią regularnych działań zapewniających utrzymywanie wysokich standardów w firmie. Zewnętrzne spojrzenie na te standardy często pozwala na ich ulepszenie. Audyty tego typu powinny być jawne, świadomość pracowników o prowadzeniu anonimowych badań przez zewnętrzny instytut badawczy jest motywatorem do ciągłego utrzymywania ustalonych standardów, jakości i trzymanie się procedur z uwagi na brak wiedzy odnośnie terminu kontroli, wyglądu i tożsamości tajemniczego klienta. Niektóre przedsiębiorstwa, chcąc poznać branżowe standardy konkurencji, zlecają badanie mystery shopping celem pozyskania informacji o rozwiązaniach stosowanych u podmiotów konkurencyjnych.

   Firma badawcza i badanie trendów konsumenckich

   Nasza firma badawcza to także badanie trendów konsumenckich, które można zdefiniować jako kierunek w którym podążają zmiany w życiu konsumentów. Trendy są wynikiem dynamicznych zmian w naszym otoczeniu, które wpływają na preferencje i wybory klientów. Badania marketingowe pomagają w szybkim zauważeniu tych zmian i wykorzystaniu ich dla rozwoju przedsiębiorstwa.

   Marketingowe badanie potrzeb klienta

   Działalność przedsiębiorstw opiera się na zaspakajaniu potrzeb konsumentów. Jeśli nie wiemy jak dokładnie wyglądają potrzeby i w jaki sposób w obecnej chwili radzą sobie z ich zaspakajaniem konsumenci to nie jest możliwe optymalne dopasowanie się do rynku i klientów. Jak na przestrzeni lat wiele razy pokazało marketingowe badanie potrzeb klienta, pomiędzy tym co wydaje się logiczne i oczywiste, a rzeczywistymi potrzebami klienta występuje najczęściej kolosalny i nieuświadomiony dystans, który zweryfikowany zostaje przez firmy badawcze zajmujące się weryfikacją hipotez. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo notuje regres, stoi w miejscu lub robi zbyt powolne postępy to badania tego typu mogą zmienić diametralnie Twoją sytuację.

   Agencja badawcza i konsumencki Insight – marketing badający potrzeby

   Insight konsumencki w marketingu można tłumaczyć jako głęboki wgląd w zachowania, motywację i potrzeby konsumentów, a także w ich obawy, bolączki i pragnienia w celu stworzenia strategii, koncepcji i komunikacji dla usług lub produktów. Insight bada także nieświadome zachowania konsumentów. Nasza agencja badawcza korzysta w tym celu z wielu narzędzi i technik badawczych.

   Badania konceptów i innowacji przez agencję badawczą

   Kolejne badania marketingowe, popularne w czasach nowoczesnych technologii, to badania konceptów i innowacji. Agencja badawcza, przede wszystkim, zajmuje się badaniami nad innowacjami w kontekście optymalnego rozwoju przedsiębiorstwa. Jakie innowacje będą najlepsze, jak się z nimi przebić na danym rynku i jaki jest ich potencjał? Na te pytania odpowiada firma badawcza zajmując się koncepcjami i innowacjami, które często są jedynymi możliwościami zaistnienia na przepełnionych lub specyficznych rynkach, a czasem nawet wprowadzenie odpowiednich innowacji jest być albo nie być dla dojrzałych przedsiębiorstw na rynkach z dużą i agresywną konkurencją.

    

   Badania cen rynkowych przez marketingową agencję badawczą

   Cena to jeden z głównych aspektów interesujących konsumenta, zwłaszcza gdy produkty nie różnią się wystarczająco między sobą albo są trudne do porównania np. ze względu na zakup przez konsumenta poprzez sieć internetową. W ramach badania cen rynowych, jako agencja badawcza zajmujemy się sprawdzaniem cen konkurencji, ich zmian, zrozumieniem ich, a także budowaniem strategii cenowych dla naszych klientów. Ponadto, zajmujemy się zrozumieniem percepcji cen widzianych oczami konsumentów, skłonnością do ich akceptacji i okoliczności, które muszą wówczas zaistnieć, a także optymalizacją tych cen.

   Marketingowe badania marki – badanie, kondycji wizerunku i świadomości marki

   Badania marketingowe to również badanie świadomości marki czyli jej rozpoznawalności na rynku. Oznacza to sprawdzenie czy konsumenci są świadomi tego, że marka istnieje oraz w dalszej kolejności czy znają jej ofertę i cechy. Ostra konkurencja oraz wprowadzanie marek na rynek to charakterystyczne cechy przedsiębiorstw zainteresowanych tego typu badaniami. Lecz sama świadomość to nie wszystko, jest także wizerunek. Można być świadomym istnienia danej marki, ale jej nie lubić. Sprawdzaniem takich sytuacji zajmujemy się w ramach badań marketingowych nad wizerunkiem. Zły odbiór i zgłębienie przyczyn tego stanu daje jednoznaczny sygnał na temat tego nad czym trzeba popracować, a w naszej agencji zgłębiamy i analizujemy problemy, opracowując skuteczne rozwiązania. Gdy wizerunek i świadomość marki doprowadzone są do, co najmniej, optymalnego poziomu czas jest na pracę nad uwagą dla marki. Jej zdobycie gwarantuje zainteresowanie ofertą wśród osób do których jest kierowana.

   Badanie satysfakcji klienta i badania zadowolenia konsumentów

   Badanie satysfakcji klienta to działanie wyprzedzające. Należy przez to rozumieć, iż jest to badanie marketingowe pozwalające na zareagowanie na niezadowolenie klienta, które zakończyłoby się sytuacją w której klient rezygnuje z usług. Bez badania zadowolenia konsumentów, zazwyczaj, firmy widzą tylko spadające obroty i nie potrafią powiązać ich z żadnymi czynnikami. Marketingowe badania satysfakcji pomagają uchwycić to co nieuchwytne, zanim jeszcze nastąpi. Dlatego jest to jedna z najbardziej popularnych usług poszukiwanych w agencjach i firmach badawczych.

   Badanie satysfakcji pracownika

   Pracownicy to jeden z podstawowych i najważniejszych zasobów firmy. W niektórych przedsiębiorstwach traktowani są jako podstawowy kapitał i najczęściej jest to podejście bardzo słuszne. Choć idealnie zaprojektowany biznes to taki w którym pojedyncze ogniwa, w postaci pracowników, są łatwo zastępowalne to w realiach rynkowych bywa różnie i często, zwłaszcza na wyższym szczeblu, zastąpienie jednej osoby drugą jest wielkim wyzwaniem. Nierzadko kadra nie rozstaje się z firmą tylko z szefami lub innymi ważnymi osobami w firmie. Aby uniknąć takiej sytuacji badania marketingowe zajmują się także badaniem satysfakcji pracownika, które również są działaniem wyprzedzającym i zapobiegającym rezygnacji z pracy osób składających się na kadrę pracowniczą. Agencja badawcza projektuje badania sprawdzające poziom zadowolenia pracowników, jednocześnie dostarczając danych i informacji mówiących o tym jak go podnieść do optymalnego poziomu.

   Skuteczność komunikacji marketingowej i reklamowej – badanie i audyt

   Badania marketingowe nad komunikacją z klientem to kolejna istotny obsszar w biznesie. Nieznany, a nawet znany i dobry produkt sam się nie sprzeda na rynku, który jest nasycony daną usługą czy produktem. Tu jest miejsce na badanie i audyt Twojej komunikacji z konsumentem. Ważne jest to w jakiej formie i jakim językiem komunikujesz się z klientem, jakie wartości przekazujesz i czy są one zgodne z wartościami grupy docelowej. Również istotne są kanały komunikacji, które zapewnią dotarcie do zainteresowanych osób. Właśnie badania marketingowe dostarczają odpowiedzi na te i inne pytania, dzięki czemu możliwe jest wyróżnienie się na tle konkurencji i komunikowanie tego co trzeba, dokładniemu temu komu trzeba co oszczędza budżet poświęcany na komunikację reklamową.

   Marketingowa segmentacja rynku i klienta – badania grupy docelowej

   Oferta i komunikacja kierowane powinny być do grupy docelowej, zainteresowanej korzystaniem z usług lub produktów przedsiębiorstwa. W ramach badań zajmujemy się także segmentacją rynku czyli podziałem klientów na grupy o podobnych cechach i potrzebach, mogących zostać zaspokojonymi przez ofertę klienta naszej agencji badawczej.

   Projektowanie doświadczeń i optymalizacja usług przez badania marketingowe

   Projektowanie usług przez badania marketingowe może służyć projektowaniu ich całkowicie od nowa, choć dość często firma lub agencja badawcza zajmuje się optymalizacją już istniejących procesów. Projektowanie usług ma za zadanie zarządzać doświadczeniami konsumentów w taki sposób aby korzystanie z nich było nie tylko użyteczne, ale także intuicyjne, przyjemne, szybkie i łatwe co przekłada się na opinię i efekty biznesowe każdej firmy oraz na sympatię jej konsumentów. Badania marketingowe pozwalają na zrozumienie w jaki sposób działa i funkcjonuje rynek, konkurencja, jakie są preferencje, potrzeby i motywacje konsumentów, jak wyglądają trendy rynkowe i inne ważne dla usługi sprawy.

   Szybki kontakt

   Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).